Strona główna -> Opłaty

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo dokonywanych przez Państwa wpłat,
zostały uruchomione indywidualne konta bankowe dla opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację otrzymał
przesyłkę listową / wiadomość na adres mailowy z informacją o indywidualnym
numerze konta bankowego. Oznacza to, że opłata za odpady komunalne dokonana
przelewem na wskazane indywidualne konto, zostanie bezpośrednio zaksięgowana
na karcie ewidencyjnej mieszkańca.

W przypadku nie otrzymania przesyłki z indywidualnym kontem bankowym,
prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka pod numerem telefonu 12 26 34 250
lub osobiście ul. Słowackiego 49, pok. 4.

 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka opłata uzależniona jest
od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r.,
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
wynosi za jeden miesiąc:

 • 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej
  przez nie więcej niż 4 osoby;

 • 20,00 zł miesięcznie za 5-tą, 6-tą oraz 7-ą osobę zamieszkałą na nieruchomości;

 • 2,00 zł miesięcznie za 8-ą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na nieruchomości.

 

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, podwyższona opłata wynosi:

 • 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej
  przez nie więcej niż 4 osoby;

 • 40,00 zł miesięcznie za 5-tą, 6-tą oraz 7-ą osobę zamieszkałą na nieruchomości;

 • 4,00 zł miesięcznie za 8-ą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na nieruchomości.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych,
bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy.

Wpłaty można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1

 • przelewem na konto bankowe Urzędu

 

 

Odwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka