Strona główna -> Opłaty

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 


Opłata za odpady komunalne dokonana
przelewem na wskazane indywidualne konto, zostanie bezpośrednio zaksięgowana
na karcie ewidencyjnej mieszkańca.

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka opłata uzależniona jest
od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.,
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
wynosi za jeden miesiąc:

 

 • 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej
  przez nie więcej niż 4 osoby;

 • 20,00 zł miesięcznie za 5-tą, 6-tą oraz 7-ą osobę zamieszkałą na nieruchomości;

 • 5,00 zł miesięcznie za 8-ą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na nieruchomości.

 

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, podwyższona opłata wynosi:

 

 • 120,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej
  przez nie więcej niż 4 osoby;

 • 80,00 zł miesięcznie za 5-tą, 6-tą oraz 7-ą osobę zamieszkałą na nieruchomości;

 • 8,00 zł miesięcznie za 8-ą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na nieruchomości. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

 

 

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych,
bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy.

Wpłaty można dokonywać:

 

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32

 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego

 

Odwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka