Aktualności

HARMONOGRAM WYWOZÓW  

odpadów komunalnych na rok 2020   

dostępny pod linkiem

 


 

OGŁOSZENIE

W dniach 24, 28 i 31.12.2019 r. Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Jedynaka 30 będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

__________________________________________________________________________________________

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie  handlu detalicznego i hurtowego

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy  prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie  art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Obowiązek ten należy  wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

__________________________________________________________________________________________

WAŻNE !

 

Przypominamy o konieczności złożenia kolejnej deklaracji

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych

(np. urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny)

__________________________________________________________________________________________

„AKCJA LIŚĆ” 2019 r.
odbiór z domów jednorodzinnych

Liście we własnych, zawiązanych workach *(nie większych niż 120 litrów)*muszą być w dniu wywozu do godziny 6.00 wystawione przy ulicy / na zewnątrz posesji /

__________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM WYWOZÓW  

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

WYSTAWKA - JESIEŃ 2019 R.

dostępny pod linkiem

 


 

Szanowni Państwo

 

 

Informacja

dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych w Wieliczce.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. jest operatorem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie umowy zawartej z Gminą Wieliczka.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), jest zadaniem Gminy za które pobierane są od Państwa opłaty ustalone na podstawie deklaracji  o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zgodnie z art. 6r ust 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobieranych opłat Gmina pokrywa koszty tworzenia i utrzymania PSZOK.

Dlatego przy przyjęciu odpadów do PSZOK, prosimy o okazywanie składanych przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innego dokumentu w celu potwierdzenia, że odpady przywiezione są przez osobę do tego uprawnioną – mieszkańca Gminy Wieliczka (np. dowód uiszczenia opłaty z widocznym adresem zamieszkania), aby uniknąć składowania odpadów w PSZOK przez osoby, firmy i instytucje nie partycypujące w kosztach utrzymania punktu.

W przypadku braku kopii deklaracji można przedstawić  wydruk z bazy danych który można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce  ul. Słowackiego 49.

 


 

ZMIANA STAWEK

 

Od 1 kwietnia ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.
 

W związku z powyższym do mieszkańców zostaną wysłane
zawiadomienia o w/w zmanie.

Jeśli dane zawarte w ostatniej deklaracji nie uległy zmianie
(np. liczba osób, sposób gromadzenia odpadów),
zmiana stawek nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji.

 

Wysokość nowych stawek znajduje się w zakładce OPŁATY.

____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
został przeniesiony na czas remontu do budynku
przy ul. J.Słowackiego 49, 32-020 Wieliczka
(przy rondzie na Ochronce)

____________________________________________________________________________________________


 W związku z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych,
składając deklarację należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.
(Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne).
 
  

Klauzula informacyjna RODO

 

 


 


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


  

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przy granicy nieruchomości, w miejsce publicznie dostępne, przed godz.6.00 rano w dniu wywozu  przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 250.

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
__________________________________________________________________________________________________

UWAGA!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka można przesłać listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstanie Warszawskiego 1
32-020 WieliczkaOdwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka